Služby

Služby

Stručný prehľad činností advokátskej kancelárie

Činnosť advokátskej kancelárie MARCEL BIZNÁR spočíva v zastupovaní klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, poskytovaní právnych rád, spisovaní listín o právnych úkonoch, spracúvaní právnych rozborov, správe majetku klientov a ďalších foriem právneho poradenstva a právnej pomoci. Advokátska kancelária MARCEL BIZNÁR sa zameriava na poskytovanie právnych služieb najmä v týchto oblastiach:

Obchodné právo:       

  • Právo obchodných spoločností – zakladanie spoločnosti a ich správa s využitím elektronických služieb obchodného registra s cieľom poskytovania cenovo efektívnejších služieb,
  • Záväzkové právo – vymáhanie pohľadávok, príprava a právny rozbor zmlúv.

Register partnerov verejného sektora

  • Výkon činnosti oprávnenej osoby

Právo cenných papierov

Konkurzné právo:

  • Spracovanie podkladov na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a reštrukturalizácie, 
  • Uplatňovanie práv veriteľov.

Občianske právo:

  • Vecné práva – vlastnícke práva (nadobudnutie vlastníckeho práva, vyporiadanie podielového, bezpodielového spoluvlastníctva, autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností), práva k cudzím veciam (záložné práva, vecné bremená),
  • Zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie,
  • Dedičské právo,
  • Záväzkové právo – vymáhanie pohľadávok, príprava a právny rozbor zmlúv.

Rodinné právo:

  • Rozvodové konanie, práva z vyživovacích povinností.

Pracovné právo

Správne právo:

  • Stavebné konanie,
  • Daňové konanie,
  • Preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy

Trestné právo

  • Zastupovanie záujmov poškodených